Läs mer om vår certifiering

Certifieringen säkerställer patienters och vårdköpande myndigheters berättigade krav på kvalitet i behandlingen här på Dennicketorp. Kvalitetsäkringen innebär i praktiken att all verksamhet här på Dennicketorp inklusive avgiftning, abstinensbehandling, löpande personliga behandlingsplaner och steg i programmen dokumenteras, och följs upp med resultatmätning och utvärdering.

Miljöhänsyn

Miljöcertifieringen innebär att verksamheten bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan och i linje med vårdköpande myndigheters egna krav på miljöarbete.

Arbetssätt

Certifieringen manifesterar att vår verksamhet har inbyggda rutiner för kvalitet i vården.  Att vi har kontrollstationer för dokumentation och säkerhetsarbete och att avstämning av behandling och resultat sker fortlöpande.

Kontrollbarhet

Tack vare certifieringen säkerställer vi att patienter och vårdköpare har möjlighet till egen kontroll och genomlysning av verksamheten och att vårt arbete följs upp med revisioner av utomstående kontrollorgan. I vårt fall är det INTERTEK SEMCO Revision AB som hanterar kontrollen.

Hjälp mot återfall och återfallshanteringen är en viktig del av behandlingsupplägget här på Dennicketorp.